Statistik

Nyckeltal 2016, aktörer med svenskt tillstånd

- Brutto, innan utbetalda vinster. - Netto, efter utbetalda vinster, (Inom parentes redovisas år 2015)

Bruttoomsättning 46 716 mnkr  (45 411)
Nettoomsättning 17 086 mnkr (16 717)
Per invånare totalt, brutto 4 687 kr (4 610)
Per invånare totalt, netto 1 714 kr (1 697)
Per invånare över 18 år, brutto 5 900 kr (5 803)
Per invånare över 18 år, netto 2 158 kr (2 136)
Procent disponibel inkomst, brutto 2,34 % (2,39)
Procent disponibel inkomst, netto 0,85 % (0,88)

Aktörer utan svenskt tillstånd 

Nettoomsättning 5 100 mnkr (4 380)
Per invånare totalt, netto 512 kr (445)
Per invånare över 18 år, netto 644 kr (560)
Procent disponibel inkomst, netto 0,26 % (0,23)

PSI-lagen

Den statistik Lotteriinspektionen publicerar på sin webbplats är fri att vidareutnyttjas av andra.

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än vad de ursprungligen framställdes eller samlades in för. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar.

PSI (Public Sector Information) är en vedertagen beteckning på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.