Reklam och marknadsföring

Det förekommer en massiv annonsering för utländska spelbolag i svenska medier. Detta är inte alls tillåtet, till skillnad mot vad man kanske tror vid åsynen av all reklam och alla annonser. I grunden gäller att det är tillåtet att göra reklam för spel och lotterier som har tillstånd i Sverige. Marknadsföringen omgärdas dock av olika restriktioner.

Spelreklam i tv

Reklam för nätkasino och för olika speloperatörer som syns i flera tv-kanaler är möjlig därför att dessa tv-kanaler sänder från Storbritannien, som har andra reklamregler än Sverige. Att bolagen, till exempel TV 3 och Kanal 5, kan sända därifrån bygger på ett EU-direktiv som reglerar TV-sändningar mellan EU:s medlemsstater. Det är därför spelbolag utan tillstånd i Sverige kan sända reklam till svenska konsumenter. Men även denna reklam omfattas av stränga regler och kan anmälas till de brittiska myndigheterna om den exempelvis riktar sig till barn eller är vilseledande. Reklamens innehåll kan även anmälas till svenska myndigheter.

Reklam via internet

Enligt lotterilagen är det förbjudet att göra reklam för lotterier som saknar tillstånd i Sverige. Detta så kallade främjandeförbud finns i 38 § i lotterilagen (1994:1000). Där anges att det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri. Förbudet fanns redan i 1939 års lotteriförordning. Lotteriinspektionen kan enligt 52 § lotterilagen förelägga den som bryter mot främjandeförbudet att, vid behov vid vite, upphöra med detta.

Brott mot lotterilagen

Lotteriinspektionen är central tillsynsmyndighet över lotterilagen och har till uppgift att tillämpa reglerna. Under många år har rättstvister pågått. Regeringsrätten har slagit fast att den svenska lotteriregleringen är förenlig med EU-rätten. Att annonseringen trots detta fortsätter beror på att domarna överklagas till högre instans. Rättsläget är inte slutligt avgjort, men Förvaltningsrätten i Linköping sade i en dom i december 2016 att länkning från tidningarnas webbsajter till utländska spelbolag inte är tillåten. I vissa fall har tidningarna vunnit, till exempel har domstol slagit fast att det är tillåtet att publicera odds och sponsringsmeddelanden på redaktionell plats.

Reklam vid idrottsevenemang

En fråga som ofta kommer upp är reklam vid idrottsevenemang. Enligt en dom som vunnit laga kraft är att det inte tillåtet att offentligt exponera ett utländskt spelbolags logotyp. Idrottsklubbar får alltså inte göra reklam för utländska spelbolag i till exempel matchblad, på spelarnas matchställ eller genom reklam på arenan. Även andra typer av främjande av ett utländskt spelbolag, till exempel om speakern hänvisar till ett utländskt spelbolags odds, riskerar att bryta mot lotterilagen.

För mer information och anmäla spelreklam

Hallå konsument, bevakar dina intressen som konsument vad gäller spelreklam och ger vägledning i olika konsumentfrågor.

http://www.hallakonsument.se/aktuellt/2017/nya-regler-for-hur-spel-och-lotterier-far-marknadsforas/

Spelbranschens riksorganisation, SPER, arbetar med att sätta upp och följa spelbranschens egna riktlinjer för spelansvar och marknadsföring. http://www.sper.se/riktlinjer/lankar/

Reklamombudsmannen prövar anmäld reklam. http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam