Lotteriliknande moment i dataspel

Lotteriinspektionen får många frågor från allmänheten om lotteriliknande moment i dataspel, där man som spelare slumpvis blir tilldelad virtuella föremål. Vi reder här ut vad lotterilagen säger om vad som betraktas som ett lotteri i lagens mening och vad som avgör om det är tillåtet eller förbjudet.

Lotteridefinitionen

Med lotteri avses enligt lotterilagen en verksamhet som avgörs helt eller delvis av slumpen och där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Vad betraktas som vinst enligt lotteridefinitionen?

Vinstrekvisitet i lotteridefinitionen är uppfyllt om det rör sig om vinster om pengar eller pengars värde. Innebörden av detta är att vinsten måste ha ett visst ekonomiskt värde i den verkliga världen. Den som i ett dataspel deltar i ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp måste alltså vinna något som, utanför dataspelets virtuella miljö, kan köpas och säljas för pengar eller pengars värde för att det ska betraktas som en vinst enligt lotteridefinitionen.

Det är förbjudet att utan tillstånd anordna lotteri i Sverige

Det krävs tillstånd för att anordna lotteri i Sverige. Om tillstånd saknas är det förbjudet att anordna lotteriet. I princip är det bara ideella föreningar med allmännyttigt ändamål som kan få tillstånd att anordna lotterier.

När anses ett lotteri vara anordnat i Sverige?

Om man från Sverige deltar i ett lotteri på internet behöver inte detta i sig innebära att lotteriet är anordnat i Sverige. Detta beror på att anordnandet av ett internetspel inte sällan kan hänföras till flera olika länder. Spelanordnaren kan exempelvis ha sitt bolag registrerat i ett land, bedriva sin verksamhet och ha sitt huvudkontor i ett annat land samtidigt som spelservern står uppställd i ett tredje land. I ett sådant fall torde anordnandet av lotteriet få hänföras till det land där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Vid denna bedömning kommer till exempel den del av verksamheten som omfattar organiserandet och ledningen av verksamheten tillmätas särskild vikt. Till vilket land anordnandet kan hänföras är dock ytterst en fråga som får bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Sammanfattning

Om ett arrangemang såsom att slumpvis bli tilldelad virtuella föremål i dataspel skulle uppfylla lotteridefinitionen i lotterilagen enligt vad som framgått ovan, är nästa steg att bedöma om det anses vara anordnat i Sverige (att den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige). Om så skulle vara fallet så omfattas det aktuella arrangemanget av lotterilagen och då är det förbjudet att anordna det utan tillstånd.

Fiktivt exempel

Eva har ett användarkonto på dataspelsplattformen Gaming. Genom Gaming-plattformen kan hon spela olika dataspel. I Gaming-plattformen finns även möjligheten att växla in verkliga pengar mot Gaming-mynt som man kan använda för att köpa virtuella föremål med olika värden i dataspelen. I ett av dessa dataspel deltar Eva i ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp varvid hon vinner ett virtuellt föremål. Det virtuella föremålet säljer hon till en annan användare på Gaming-plattformen i utbyte mot Gaming-mynt. Gaming-mynten växlar hon sedan in mot verkliga pengar som Gaming-plattformen sätter in på hennes bankkonto.

I exemplet ovan har Eva, på Gaming-plattformen, deltagit i ett lotteri enligt lotterilagen. För det första beror detta på att hon vunnit något på grund av slumpen. För det andra beror detta på att vinsten i slutändan visat sig ha ett ekonomiskt värde i den verkliga världen då hon sålt sin vinst och försäljningen har resulterat i att hon fått in verkliga pengar på sitt bankkonto.

I nästa steg bedöms om Gaming-plattformen anordnar lotteriet i Sverige. Så kan vara fallet om den som driver Gaming-plattformen (till exempel ett aktiebolag) bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Om den som driver Gaming-plattformen anses anordna lotteriet i Sverige så omfattas arrangemanget av lotterilagen och då är det förbjudet att anordna det utan tillstånd.

Läs lotterilagen, klicka här!