Ansökning blanketter - avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter vid ansökan, klicka här!


Blanketter skickas per post till: Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs

eller via e-post till: registrator@lotteriinspektionen.se

När vi mottagit ansökan får ärendet ett diarienummer, som vi meddelar er per post eller e-post. Ange det aktuella diarienumret på inbetalningen och vid annan kontakt med oss.

Er ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas till: Bankgiro 5050-0875

Vid de fall betalningen sker från utlandet görs denna till:
IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX
Betalning ska alltid ske i svenska kronor.

Blanketter för att ansöka om spellicens

Från 1 januari 2019 gäller en ny spellag. Vissa delar konkurrensutsätts och fler aktörer kan söka licens. Nya blanketter har tagits fram för att ansöka om licens, klicka här!

Förströelsespel, ansökan

Typgodkännande, ansökan

Ombudsregistrering

Anordnare som avser att använda sig av ombud ska anmäla dessa till Lotteriinspektionen senast 2 februari 2018. Registrera ombud, klicka här!

Information om lämplighetsprövning

Förklaring till de nya bilagor som ska bifogas ansökningar "Automatspel ombord på fartyg", "Restaurangkasinospel", samt "Rikslotteri och EMV-lotteri" vad gäller lämplighetsprövning av ledning och ägare.

Det fjärde penningtvättsdirektivet, (i det följande benämnt direktivet) antogs i maj 2015. Kraven i direktivet genomförs genom lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och genom ändringar i lotterilagen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Av 10 a § lotterilagen framgår att den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ges tillstånd att anordna lotterier.

Lämplighetsprövning

De nya reglerna medför att Lotteriinspektionen ska lämplighetspröva spelanordnare. Detta innebär att anordnare inte får ha åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Vilka omfattas av lämplighetsprövningen

Kravet på lämplighetsprövning innebär att den som söker tillstånd måste bifoga intyg och andra handlingar som visar att ledningspersoner och – i förekommande fall – ägarpersoner hos sökanden är lämpliga att anordna spel.

Om anordnaren är en fysisk person är det den fysiska personen som ska prövas. För det fall prokurist eller en av Bolagsverket utsedd föreståndare finns ska dessa också lämplighetsprövas.

Om anordnaren är en juridisk person ska prövningen avse
• personer som ingår i ledningen
• juridisk och/eller fysiska personer med kvalificerat innehav (> 10 % av aktierna)

Med personer som ingår i ledningen avses bl.a. styrelseledamot och verkställande direktör.

Handlingar som ska bifogas ansökan

Särskild ansökningsblankett ska användas till vilken särskilda bilagor ska bifogas. Av bilagorna framgår vilka intyg och utdrag som tillsammans med ansökan ska lämnas in. Vilken eller vilka bilagor som ska bifogas ansökan beror på om sökanden är en fysisk eller juridisk person och hur sökandens företagskonstruktion ser ut.

Ansökningsblanketter

  • Automatspel ombord på fartyg - Ansökan
  • Restaurangkasinospel - Ansökan
  • Rikslotteri och EMV-lotteri - Ansökan

Bilagor att bifoga ansökan

"Ledningsprövning - fysiska personer" ska användas när sökanden är en fysisk person.

"Ledningsprövning - juridiska personer" ska användas när sökanden är en juridisk person.

"Ägarprövning - fysiska personer" ska användas när sökanden är en juridisk person som till tio procent eller mer ägs av en eller flera fysiska personer.

"Ägarprövning - juridiska personer" ska användas när sökanden är en juridisk person som till tio procent eller mer ägs av en eller flera juridiska personer.