Frågor & svar om licensansökan

Detta är en enda lång sida med olika sektioner, länkar går till de olika sektionerna längre ned på sidan.

Licensansökan, klicka här

När kan jag ansöka om licens för att erbjuda spel?

Är det möjligt att ansöka om licens eller tillstånd på annat språk än svenska?

Vem ska ansöka om tillstånd? Vad gäller om jag vill lägga ut driften av delar eller hela verksamheten på en uppdragstagare?

Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES.

Vårt företag vill erbjuda flera olika typer av spel, kan vi kombinera dem i en licens?

Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel affärshemligheter?

Licensavgifter, klicka här

Vilka avgifter ska betalas för en licens?

Hur betalas ansökningsavgifter?

När ska ansökningsavgiften betalas?

Kommer avgiften att återbetalas om ansökan avslås?

Vad händer om sökanden återkallar ansökan?

Vad händer om jag betalar för lite i ansökningsavgift?

Ansökningsblankett, klicka här

Är ansökningsblanketten tillgänglig på engelska?

När du fått licens, klicka här

Kommer jag att behöva betala några ytterligare avgifter efter att jag fått min licens?

Vad kostar det att registrera ett spelombud?

Registrering av spelare, klicka här

Vilka kunder ska registreras av licenshavaren?

Om registrering av spelare vid onlinespel.

Vilka uppgifter ska uppges vid registreringen och hur kan spelarens identitet verifieras?

Om tillstånd, klicka här

Kommer endast ett begränsat antal licenser att utfärdas i Sverige?

Är det möjligt att få en licens automatiskt om jag redan har en spellicens utfärdad av ett annat EU/EES-land?

Om spelansvar, klicka här

Vilka åldersgränser finns det för de olika spelformerna?

Vad innebär licenshavarens omsorgsplikt?

Informationsskyldighet.

Förbud mot vilseledande spel.

Bonuserbjudanden.

Självtest.

Nationellt självavstängningssystem.

Licenshavarnas skyldigheter gällande självavstängningssystemet.

Avstängning hos licenshavaren.

Förlustgräns för vissa värdeautomater.

Förbud mot att ge kredit.

Betalningsblockering, klicka här

Spelkonton, klicka här

Vad är ett spelkonto?

Licenshavarens hantering av spelarnas pengar.

Är det möjligt att överföra pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelarkonton?

Finns det krav på vilka betalningsförmedlare som får användas?

Ska en spelares identitet verifieras varje gång en spelare loggar in på sitt spelkonto?

När kan en spelare få ett tillfälligt konto?

Vad händer när ett spelkonto avslutas?

Vad gäller för insättningsgränser och begränsning av inloggningstid?

Måste licenshavaren ha sin webbplats registrerad under toppdomänen ”.se”?


SVAR PÅ FRÅGOR

Licensansökan

När kan jag ansöka om licens för att erbjuda spel?

Från och med den 1 augusti 2018 kan du ansöka om  licens för spel som ska bedrivas efter 1 januari 2019.

Är det möjligt att ansöka om licens eller tillstånd på annat språk än svenska?

Samtliga handlingar ska vara på svenska, originalhandlingar som inte är på svenska ska vara översatta och det är du som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt. Det finns inget krav på att översättningen ska göras av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt.

Vem ska ansöka om tillstånd? Vad gäller om jag vill lägga ut driften av delar eller hela verksamheten på en uppdragstagare?

Det är den som ska tillhandahålla spel som ska ansöka om licens. Denne kan i sin tur uppdra åt någon annan att utföra arbete eller operativa funktioner i licenshavarens verksamhet. Dock endast under förutsättning att licenshavaren ansvarar för

1. den anförtrodda verksamheten mot spelaren,

2. att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och

3. att uppdraget inte försämrar Spelinspektionens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Licenshavaren är fortsatt ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt kraven i lagen och kan alltså inte frånhända sig ansvaret genom att anlita t.ex. ett servicebolag som sköter driften av en spelverksamhet. På sidan 316 i  propositionen för spellagen (prop. 2017/18:220) finns mer information

Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES

En licenshavare som är bosatt eller etablerad i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige. Licenshavaren ska utfärda fullmakt för representanten att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter,.

Vårt företag vill erbjuda flera olika typer av spel, kan vi kombinera dem i en licens?

De licenser som kan kombineras är licens att bedriva onlinespel enligt 7 kapitlet spellagen och vadhållning enligt 8 kapitlet spellagen. För övriga spel krävs en licens per spelform. 

I licenserna kommer information om vilken typ av spel som licensen omfattar (om det t.ex. är ett lotteri som kommer vilken typ av lotteri det rör sig om att preciseras), om den omfattar onlinespel och vilka varumärken som licensen omfattar.

Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel affärshemligheter?

Att handlingar anses innefatta affärshemligheter utgör inte grund för att underlåta att lämna in dem vid ansökan om licens. Ni bör i ansökan ange vilka handlingar som ni anser ska omfattas av sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller annan sekretessbestämmelse. Ange i sådana fall på vilket sätt ni anser att företaget kan lida skada om uppgifterna lämnas ut. Spelinspektionen kommer dock att göra en bedömning om vissa uppgifter omfattas av sekretess i varje enskilt fall då en begäran om utlämnande av allmän handling prövas.

Spelinspektionen kan inte garantera sekretess då myndighetens beslut om sekretess kan överklagas till kammarrätten.

Tillbaka <<

Licensavgifter

Vilka avgifter ska betalas för en licens?

Avgifter, klicka här!

Hur betalas ansökningsavgifter?

Avgifter betalas in till Spelinspektionen på Bankgiro 5050-0875. I samband med att ni skickar in er ansökan om licens får ni ett diarienummer som ska ange som OCR-nummer. För övriga ärenden kommer ni att tilldelas information om hur avgiften ska betalas in under handläggningen.

När ska ansökningsavgiften betalas?

En ansökan om licens kommer inte att börja handläggas förrän ansökningsavgiften är betald.

Kommer avgiften att återbetalas om ansökan avslås?

Nej, avgiften garanterar enbart att ärendet handläggs av Spelinspektionen.

Vad händer om sökanden återkallar ansökan?

Ärendet avslutas med ett beslut om avskrivning.

Vad händer om jag betalar för lite i ansökningsavgift?

Handläggningen av ärendet påbörjas inte förrän hela ansökningsavgiften är betald.

Tillbaka <<

Ansökningsblankett

Är ansökningsblanketten tillgänglig på engelska?

Nej, samtliga handlingar ska vara på svenska, originalhandlingar som inte är på svenska ska vara översatta och det är du som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt. Det finns inget krav på att översättningen ska göras av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt.

Tillbaka <<

När du fått licens

Kommer jag att behöva betala några ytterligare avgifter efter att jag fått min licens?

Du kommer att behöva betala avgifter för vissa ändringar av licensen, förnyelse av licensen och för Spelinspektionens tillsyn. Avgifter för ändringar och förnyelse av en licens framgår i spelförordningen och avgifterna för tillsynen framgår av  Spelinspektionens föreskrifter.

Det kostar inget att ansöka om en minskning av antalet spelbord eller automater samt ändring av postadress.

Vad kostar det att registrera ett spelombud?

Spelinspektionen tar ut en avgift på 800 kronor för varje spelombud.

Tillbaka <<

Registrering av spelare

Vilka kunder ska registreras av licenshavaren?

Alla personer som vill delta i spel ska registreras av licenshavaren förutom för de spelformer som Spelinspektionen genom föreskrifter har undantagit från kravet på registrering. För onlinespel finns särskilda regler om vilka som får registreras. Föreskrifter med eventuella undantag kommer publiceras efter den 25 juli 2018

Särskilt om registrering av spelare vid onlinespel

När det gäller onlinespel får bara personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige registreras som kund.

Begreppet ”bosatt definieras i 3 § folkbokföringslagen (1991:481).

Vilka uppgifter ska uppges vid registreringen och hur kan spelarens identitet verifieras?

Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande uppgift som t.ex. samordningsnummer eller data om när personen är född. För besökare till ett kasino ska även ett fotografi av besökaren och uppgift om tidpunkt för besöket registreras.

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. När det gäller köp av lotter för viss tid (s.k. prenumerationslotterier) finns det inget krav på att spelaren ska styrka sin identitet.

Registreringar kan ske genom uppvisande av identitetshandlingar eller via elektronisk identifiering, t.ex. Bank-ID.

Om en spelare vill ändra sina registrerade uppgifter på något sätt måste licenshavaren kontrollera spelarens identitet på nytt.

Tillbaka <<

Om tillstånd

Kommer endast ett begränsat antal licenser att utfärdas i Sverige?

Antalet licenser för de olika formerna av spel är obegränsat förutom för värdeautomater.

Är det möjligt att få en licens automatiskt om jag redan har en spellicens utfärdad av ett annat EU/EES-land?

Nej, allt spel som  riktar sig mot svenska konsumenter kräver en licens utfärdad av Spelinspektionen. Det är dock möjligt för en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet att, tillsammans med en innehavare av en svensk licens, tillhandahålla vissa gemensamma spel.

Tillbaka <<

Om spelansvar

Vilka åldersgränser finns det för de olika spelformerna?

Det är 18 års gräns för att delta i spelen. På Casino Cosmopol är det 20 års gräns

Licenshavaren måste ha rutiner och förfaranden för att säkerställa att underåriga inte kan spela. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där spelet tillhandahålls.

Vad innebär licenshavarens omsorgsplikt?

Omsorgsplikten innebär att en licenshavare ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska följa spelarens beteenden för att vid behov kunna begränsa spelandet. Innebörden av begreppet överdrivet spelande bör avgöras med hänsyn till spelarens uppställda gränser för insättningar, förlustgränser, inloggningstid och förändrat spelbeteende m.m.

Licenshavaren ska ha fastställda rutiner för kontakt med spelare i de fall problemspelande har identifierats eller misstänks. Licenshavaren ska dokumentera varje spelansvarsåtgärd som vidtas. Licenshavare ska redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras i en handlingsplan.

Informationsskyldighet

En licenshavare ska hålla all relevant information om spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information ska vara på svenska.

Förbud mot vilseledande spel

Det är inte tillåtet att särskilt utforma eller programmera spel så att spelaren får intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet. En licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel, provspel och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser.

Bonuserbjudanden

En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus. 

En spelare som erbjuds en bonus ska på ett klart och tydligt sätt informeras om de villkor och regler som gäller för erbjudandet, i samband med att erbjudandet lämnas, och när det utnyttjas av spelaren,. Utbetalning av en bonus ska ske så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts.

En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel.

En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus.

Självtest

En licenshavare ska erbjuda ett verktyg online för att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende. Självtestet ska placeras väl synligt och alltid vara möjligt att göra på de sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

Nationellt självavstängningssystem 

En spelare kan stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering via det självavstängningssystem som Spelinspektionen ansvarar för.

Licenshavare ska använda Spelinspektionens system för att försäkra sig om att de inte erbjuder spel till någon som stängt av sig eller skickar direktreklam till dessa personer under avstängningstiden.

För uppgifter om enskildas personliga förhållanden råder det sekretess i detta register 

Licenshavarnas skyldigheter gällande självavstängningssystemet

En licenshavare är skyldig att kontrollera om en person som vill registrera sig för spel finns med i självavstängningsregistret. Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från spel, ska licenshavaren neka spelaren registrering.

Samma kontroll måste sedan göras varje gång en spelare loggar in i spelsystemet. Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från spel, ska licenshavaren neka spelaren tillträde till spelet.

Om en licenshavare får kännedom om att en spelare är avstängd från spel tills vidare, ska licenshavaren omedelbart avsluta spelkontot.

En licenshavare får inte rikta marknadsföring direkt till en spelare som stängt av sig från spel.

Licenshavaren ska på sin webbplats tillhandhålla en länk till den sida på Spelinspektionens webbplats där anmälan om självavstängning kan göras.

Avstängning hos licenshavaren

En licenshavare med licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel eller vadhållning ska, förutom länk till Spelinspektionens självavstängningssystem, ha ett eget system där registrerade spelare ges möjlighet att stänga av sig från spel under viss tid eller tills vidare. En avstängning som har begärts tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader. Funktionen för självavstängning ska vara väl synlig och åtkomlig från alla sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även ge spelaren en möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar. 

Förlustgräns för vissa värdeautomater

För värdeautomater som är placerade på en annan plats än på ett kasino ska spelaren ange en förlustgräns. Gränsen ska anges per dag, vecka och månad. Om spelaren vill ändra sin förlustgräns ska ändringen gälla omedelbart om ändringen avser en sänkning och tidigast efter 72 timmar om ändringen avser en höjning. Om gränsen för förluster uppnåtts, får spelaren tillföra nya medel först efter 72 timmar. 

Spelaren ska även ange om denne vill att inloggningstiden ska begränsas. Det är dock inte obligatoriskt att ange en sådan gräns. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.

Förbud mot att ge kredit

Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Detsamma gäller för den som är spelombud. Spelinspektionen får för lotter för viss tid, s.k. prenumerationslotterier, medge undantag från förbudet, om

  • lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  • krediten avser köp av sådana lotter, och
  • det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Tillbaka <<

Betalningsblockering

Betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska avvisa betalordrar där betalkort används och auktorisation sker genom användning av detaljhandelskoden Merchant Category Code (MCC) 7995. Detta gäller dock inte om betalordern avser en verksamhet som har licens eller är registrerad enligt spellagen.

Spelkonton

Vad är ett spelkonto

Den som har licens att tillhandahålla onlinespel ska för varje registrerad spelare upprätta ett spelkonto. För icenser att tillhandahålla lotter för en viss tid (s.k. prenumerationslotter) online finns dock ingen sådan skyldighet.

Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spelkontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Denna information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader.

Licenshavarens hantering av spelarnas pengar

De medel som en spelare har innestående på ett spelkonto ska hållas avskilda från licenshavarens egna medel. Senast i samband med att ett spelkonto öppnas ska licenshavaren informera spelaren om hur medlen på spelkontot är skyddade om licenshavaren skulle hamna på obestånd.

Är det möjligt att överföra pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelarkonton?

Nej, det är förbjudet för licenshavaren att tillåta överföringar mellan spelares spelkonton. Förbudet omfattar pengar, spelpolletter och annat som representerar ett värde, exempelvis värdekoder och bonusar.

Finns det krav på vilka betalningsförmedlare som får användas?

Licenshavaren får endast ta emot betalningar till ett spelkonto från en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Vid onlinespel får en licenshavare inte ta emot kontanter som betalningsmedel.

Ska en spelares identitet verifieras varje gång en spelare loggar in på sitt spelkonto?

Licenshavaren ska på ett betryggande sätt identifiera spelaren när denne loggar in på sitt spelkonto. Identifieringen kan exempelvis ske genom användning av e-legitimation eller lösenord.

När kan en spelare få ett tillfälligt konto?

Vid registrering för onlinespel får en licenshavare öppna ett tillfälligt spelkonto innan uppgifterna som spelaren uppgett hunnit kontrolleras. Ett tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns inskriven i självavstängningsregistret. Om det visar sig att spelaren lämnat felaktig information vid registreringen, ska licenshavaren stänga spelkontot. Detsamma gäller om spelaren inte, på uppmaning av licenshavaren, ger in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen. Utbetalningar från ett tillfälligt spelkonto får inte göras förutom vid kontots avslutande.

Vad händer när ett spelkonto avslutas?

Om ett spelkonto avslutas på spelarens initiativ ska licenshavaren senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats betala ut de innestående medlen till spelaren.

Om spelkontot avslutas på licenshavarens initiativ ska spelaren informeras skriftligen om det och grunderna för beslutet. Licenshavaren ska senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats betala ut de innestående medlen till spelaren. Enbart det som återstår av spelarens insättningar ska dock betalas ut när kontot avslutas om spelkontot avslutas på grund av att

1. spelaren lämnat felaktiga uppgifter om sig själv eller på uppmaning av licenshavaren inte gett in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen, eller

2. spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

”misskötsamhet” kan avse t.ex. överträdelser av angivna spelregler eller befogad misstanke om bedrägeri eller annan brottslighet.

Om spelkontot avslutas på någon av dessa grunder ska spelaren fortfarande upplysas om att spelkontot är avslutat och grunderna till detta men eventuella vinster ska behållas av licenshavaren. Upplysning om grunderna ska lämnas så långt det är möjligt med hänsyn till den tystnadsplikt som kan gälla vid misstanke om brott. Det innebär att spelaren inte får underrättas om misstanken och om att informationen lämnats vidare till Polismyndigheten eller åklagare. Däremot innebär begränsningen inget hinder mot att spelaren informeras om att kontot avslutats på grund av misskötsamhet.

Licenshavarens beslut att stänga ett spelkonto kan inte överklagas till Spelinspektionen.

Vad gäller för insättningsgränser och begränsning av inloggningstid?

En insättningsgräns är en gräns för hur mycket en spelare har möjlighet att överföra från sitt bankkonto till sitt spelkonto. Gränsen ska anges per dag, vecka och månad. Om en spelare höjer en gräns eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000 kr per månad, ska licenshavaren kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin omsorgsplikt.

Om spelaren vill ändra en gräns ska ändringen gälla omedelbart om ändringen avser en sänkning och tidigast efter 72 timmar om ändringen avser en höjning. Om gränsen för insättningar uppnåtts, får spelaren tillföra nya medel först efter 72 timmar.

Spelaren ska även ange om henvill att inloggningstiden ska begränsas. Det är dock inte obligatoriskt att ange en sådan gräns. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.

Måste licenshavaren ha sin webbplats registrerad under toppdomänen ”.se”?

Inget sådant krav existerar.

Tillbaka <<