Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Penningtvätt

2016-10-21

Nya penningtvättsregler för spelmarknaden

Kortfattad information om förslaget och hur det påverkar spelmarknaden.


2016-08-12

Kommissionen föreslår ändringar i fjärde penningtvättsdirektivet

Kommissionen antog den 5 juli ett förslag om ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet. De föreslagna ändringarna ska stärka kampen mot finansiering av terrorism och öka öppenheten för att bekämpa penningtvätt och skatteflykt. Bakgrunden är bland annat den senaste tidens terroristattacker i Europa och avslöjandena om Panamadokumenten. Enligt förslaget ska medlemsstaterna också få kortare tid på sig att införliva direktivet i sina nationella lagar.

Förslaget ska antas av Europaparlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Kommissionens pressmeddelande:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_sv.htm


2016-02-02

Penningtvättsutredning klar

Betänkandet i 2015 års penningtvättsutredning, SOU 2016:8, är klart. För spelmarknaden innebär det stora förändringar då det nya regelverket i princip omfattar alla tillhandahållare av spel. Införandet i svensk lag ska vara klart senast 26 juni 2017.

April 2016 - Lotteriinspektionens remissvar på SOU 2016:8

Läs mer om och ta del av penningtvättsutredningen, klicka här!

Anpassa verksamheten

Alla aktörer ska ha en god förståelse för de risker som finns och göra riskbedömningar kring sin verksamhet. Lotteriinspektionen kommer följa det arbete spelmarknadens aktörer gör för att anpassa sin verksamhet till de nya kraven. Vi kommer även att arbeta med informationsinsatser, riskbedömningar av spelmarknaden och utforma nya föreskrifter och former för tillsyn.

FATF granskar Sverige

FATF* genomför under 2016 en granskning av hur väl och effektivt Sverige följer de internationella standarderna om penningtvätt och terrorfinansiering. Granskningen innefattar bland annat platsbesök i slutet av maj/början av juni.

Tidplan

26 Juni 2017
Senaste tidpunkt då den svenska lagstiftningen ska vara anpassad till det fjärde penningtvättsdirektivet och börja gälla. 

* FATF (Financial Action Task Force) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Standarderna ska genomföras av medlemmarna i deras respektive lagar.