Cookies På Lotteriinspektionen.se används så kallade cookies för vår egen statistik och för att kunna förbättra webbplatsen.
Läs mer om cookies och hur du kan undvika dessa, klicka här!

Vinstdraget

Lotteriinspektionens bedömning av Vinstdraget

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 7 juli 2004 i mål nr 7308-02 fastställt att utrustningen Vinstdraget inte utgör sådan teknisk utrustning som används för vinstdragning i ett egentligt lotteri. Enligt Kammarrättens mening måste utrustningen, i sig, snarare utgöra ett lotteri i lotterilagens mening. Viktigt att notera är att Kammarrätten inte har prövat om det är lagligt eller inte att anordna spel eller lotteri med hjälp av utrustningen Vinstdraget.

Vi vill i sammanhanget framhålla att Kammarrätten i domen således har fastställt att utrustningen Vinstdraget inte är en sådan teknisk dragningsutrustning som används för vinstdragning i ett lotteri utan att utrustningen i sig får anses utgöra ett lotteri i lotterilagens mening. Mot denna bakgrund kan, enligt vår mening, inte annan bedömning göras än att så länge utrustningen finns uppställd i lokal eller utrymme dit allmänheten har tillträde får lotteriet anses vara anordnat i lagens mening oavsett om det pågår lottförsäljning i den aktuella lokalen eller inte. Det förhållandet att lotterna skulle vara slutsålda, utrustningen för tillfället var trasig eller avstängd vid ett tillsynsbesök saknar betydelse för frågan om lotteriet är anordnat eller inte.

I fråga om ingripande enligt alkohollagen (1994:1738) har kammarrätten gjort bedömningen att enbart utställning av Vinstdraget-maskiner utan pågående lottförsäljning i lokalen inte innebär att lokalen upplåtits för olovligt lotteri (Kammarrättens i Stockholm dom den 24 mars 2009 i mål nr 5879-08.  Regeringsrätten beslutade den 4 juni 2009 att inte meddela prövningstillstånd).

Tillämplig lag
Av 9 § lotterilagen (1994:1000) framgår att lotterier bara får anordnas efter tillstånd om något annat inte följer av lagen. Förutsättningarna för att ett lotteri ska få anordnas utan tillstånd framgår av 19 § lotterilagen där det bland annat anges att anordnaren ska vara en svensk juridisk person och vara en ideell förening som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål samt också bedriver sådan verksamhet. Därutöver krävs att lotteriet bara bedrivs inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området.

I sammanhanget bör noteras att det krävs att samtliga rekvisit som anges i 19 § punkt 1-8 lotterilagen måste vara uppfyllda för att lotteriet ska kunna anordnas utan tillstånd.

Vår bedömning
Lotteriinspektionen har i sin tillsynsverksamhet hittills aldrig funnit att konceptet Vinstdraget uppfyllt de förutsättningar som krävs för att anordna egentligt lotteri utan tillstånd. Lotteriinspektionens kontrollanter har inte heller vid något kontrolltillfälle nekats att köpa en lott att använda i utrustningen Vinstdraget.

Det förhållandet att man via en monitor i anslutning till utrustningen visar exempelvis en film eller ett partibudskap innebär inte enligt vår mening att det förekommer en sammankomst på platsen (Jfr. prop. 1992/93:210 s. 242 f., Ordningslag). Det krävs att den film som visas eller det budskap som framförs vid sammankomsten utgör huvudattraktionen eller ett publikdragande arrangemang (Se prop. 1981/82:170 s. 131, Lotterilag m.m.).  Lotteriet ska alltså vara ett komplement till huvudattraktionen eller det publikdragande arrangemanget.

Enligt vår mening är det dessutom tveksamt om konceptet Vinstdraget över huvud taget skulle kunna anordnas på så sätt som krävs enligt lotterilagen. Detta bland annat mot bakgrund av att Vinstdragets lotter, såvitt känt, ser identiskt lika ut över hela landet och att de lotter som säljs fungerar i samtliga utrustningar. Vid sådant förhållande är Vinstdraget ett rikslotteri som kräver tillstånd enligt 16 § lotterilagen. (Se även resonemang i Svea Hovrätts dom den 13 mars 2008 (mål nr T 2590-06) och dom den 16 maj 2008 (mål nr T3082-06). I sin bedömning anger hovrätten bland annat ”[det framstår dock som närmast självklart att ett lotteri som anordnas på det sätt som faktiskt kommit att ske… inte kan bedömas som lagligt med hänsyn till de krav som uppställs i lotterilagen…”]).

Vinstdragets koncept har också underkänts i domar rörande brott mot lotterilagen (Sollentuna tingsrätts dom den 11 november 2007 i mål nr B 3800-04 och Göteborgs tingsrätts dom den 24 mars 2009 i mål nr B 10798-08). Båda domarna har vunnit laga kraft.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 19 maj 2009 i mål nr B 1434-07 konstaterat att lokalinnehavaren olovligen har anordnat lotteri i sin lokal. Åtalet ogillades dock eftersom brottet ansågs ringa. Domstolens motivering var att åtalat endast avsåg två ”maskiner” och att lotteriet hade pågått under relativt kort tid.

Tillbaka